پرسش و پاسخ

سوال خود را جستجو کنید

تعاریف

سرمایه گذاری

صابخونه

مالیات

مسائل فنی

تأیید حساب کاربری

تعاریف

در صنعت گردشکری و بخش های دیگر اقتصادی استفاده نمی شود این است که نوعی عاقبت نگری یا آینده نگری در میان مجموعه های اقتصادی وجود ندارد . حسنی افزود: در استان مازندران بارها با تشکل‌های تاسیسات گردشگری و بیمه ها جلسه گذاشتیم و حتی با وجود اینکه تخفیفات و بسته های خوب بیمه ای نیز معرفی شد ، اما تاسیسات از آن استقبال نکردند.معاون گردشگری مازندران همچنین اظهار داشت : با وجود اینکه بخشی از فقدان استقبال بیمه ای مربوط به رفتار بیمه ها در زمان پرداخت خسارت مهم ترین علت فرار مردم از آنها است ، گفت : نباید انتظار داشت با اینگونه رفتارها شاهد استقبال مردم از بیمه ها در هر زمینه ای بود. در واقع همین میزان تن دادن به بیمه از سوی مردم و بخش های اقتصادی به دلیل اجباری بودن آن است و در موارد اختیاری اصلا استقبالی نمی شود

انواع مختلف سرمایه گذاری املاک و مستغلات و معنای آن

در صنعت گردشکری و بخش های دیگر اقتصادی استفاده نمی شود این است که نوعی عاقبت نگری یا آینده نگری در میان مجموعه های اقتصادی وجود ندارد . حسنی افزود: در استان مازندران بارها با تشکل‌های تاسیسات گردشگری و بیمه ها جلسه گذاشتیم و حتی با وجود اینکه تخفیفات و بسته های خوب بیمه ای نیز معرفی شد ، اما تاسیسات از آن استقبال نکردند.معاون گردشگری مازندران همچنین اظهار داشت : با وجود اینکه بخشی از فقدان استقبال بیمه ای مربوط به رفتار بیمه ها در زمان پرداخت خسارت مهم ترین علت فرار مردم از آنها است ، گفت : نباید انتظار داشت با اینگونه رفتارها شاهد استقبال مردم از بیمه ها در هر زمینه ای بود. در واقع همین میزان تن دادن به بیمه از سوی مردم و بخش های اقتصادی به دلیل اجباری بودن آن است و در موارد اختیاری اصلا استقبالی نمی شود

انواع مختلف سرمایه گذاری املاک و مستغلات و معنای آن

سرمایه گذاری

در صنعت گردشکری و بخش های دیگر اقتصادی استفاده نمی شود این است که نوعی عاقبت نگری یا آینده نگری در میان مجموعه های اقتصادی وجود ندارد . حسنی افزود: در استان مازندران بارها با تشکل‌های تاسیسات گردشگری و بیمه ها جلسه گذاشتیم و حتی با وجود اینکه تخفیفات و بسته های خوب بیمه ای نیز معرفی شد ، اما تاسیسات از آن استقبال نکردند.معاون گردشگری مازندران همچنین اظهار داشت : با وجود اینکه بخشی از فقدان استقبال بیمه ای مربوط به رفتار بیمه ها در زمان پرداخت خسارت مهم ترین علت فرار مردم از آنها است ، گفت : نباید انتظار داشت با اینگونه رفتارها شاهد استقبال مردم از بیمه ها در هر زمینه ای بود. در واقع همین میزان تن دادن به بیمه از سوی مردم و بخش های اقتصادی به دلیل اجباری بودن آن است و در موارد اختیاری اصلا استقبالی نمی شود

انواع مختلف سرمایه گذاری املاک و مستغلات و معنای آن

در صنعت گردشکری و بخش های دیگر اقتصادی استفاده نمی شود این است که نوعی عاقبت نگری یا آینده نگری در میان مجموعه های اقتصادی وجود ندارد . حسنی افزود: در استان مازندران بارها با تشکل‌های تاسیسات گردشگری و بیمه ها جلسه گذاشتیم و حتی با وجود اینکه تخفیفات و بسته های خوب بیمه ای نیز معرفی شد ، اما تاسیسات از آن استقبال نکردند.معاون گردشگری مازندران همچنین اظهار داشت : با وجود اینکه بخشی از فقدان استقبال بیمه ای مربوط به رفتار بیمه ها در زمان پرداخت خسارت مهم ترین علت فرار مردم از آنها است ، گفت : نباید انتظار داشت با اینگونه رفتارها شاهد استقبال مردم از بیمه ها در هر زمینه ای بود. در واقع همین میزان تن دادن به بیمه از سوی مردم و بخش های اقتصادی به دلیل اجباری بودن آن است و در موارد اختیاری اصلا استقبالی نمی شود

انواع مختلف سرمایه گذاری املاک و مستغلات و معنای آن